Silicagel 6,3-11,2 mm

Silicagelul granulat -Silicarom 6,3-11,2  mm are o putere mare de absortie datorata granulatiei si duritatii.Silicagelul de acest tip se utilizeaza in absortia apei din gazele naturale,din instalatii industriale.Este de culoare alb si are forma neregulata.          

Silicagelul este ambalat la sac de 25 Kg.In mod curent acest silicagel il livram din stoc.Pentru fisa tehnica completa si cotatie de pret va rugam sa ne sunati !

Fisa tehnica Sulfat feros

 Fisa tehnica:
1. IDENTIFICAREA SUBSTANłEI/AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂłII/ÎNTREPRINDERII
1.1 Element de identificare a produsului
Denumire comercială: SULFAT DE FIER HEPTAHIDRAT TEHNIC
Denumire IUPAC: Sulfat feros/de fier (II) heptahidrat
Sinonime: Vitriol verde tehnic
Denumire EC: Sulfat feros heptahidrat
CAS #: 7782-63-0
EC #: 231-753-5
Nr. Index: 026-003-01-4 (Regulament CE nr. 790/2009, anexa II)
Formula moleculară: FeSO4• 7 H2O
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119513203-57-XXXX
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanŃei şi utilizări contraindicate
1.2.1 Utilizări identificate
– agent pentru tratarea apei de uz industrial sau a apei potabile, tratarea apelor reziduale şi a
nămolurilor din staŃiile de epurare a apelor reziduale, aditiv în agricultură, produs utilizat in
remedierea solului
Utilizările sunt în conformitate cu condiŃiile prezentate în anexa la această fişă cu date de
securitate (scenariul de expunere)
1.2.2 Utilizări contraindicate
– nu au fost identificate
1.2 Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate
Furnizor/Distribuitor:ANV TRADER SRL
E-mail (persoana competentă responsabilă FDS) – contact@melspring.com
1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenŃă
Institutul de Sănătate Publică – Biroul pentru Regulamentul Sanitar InternaŃional şi Informare
Toxicologică
Tel. 021.318.36.06 disponibil: luni – vineri orele 8:00 – 16:00